Om de Cebeo webshop te activeren, contacteer je eerst jouw contactpersoon binnen Cebeo met de vraag om de webshop toegang te activeren.
Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Cebeo

Vul je klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal je deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Cebeo tot stand gebracht.

Bestellen
Bij Cebeo heb je de mogelijkheid bestellingen door te sturen naar de webshop zelf. Wanneer je dit doet, zal er een mail worden verzonden naar jou met daarin een herinnering om de bestelling nog te bevestigen in Cebeo. Het is ook mogelijk om bestellingen direct te bevestigen, maar deze instelling laat je best gedeactiveerd.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Cebeo
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Bestellingen aanmaken
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!